Konkurs mikrograntów ZMIANA KLIMATU - ZMIANA NASTAWIENIA
Poniedziałek, 25.06.2018 r.


Aktualności

W okresie od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. Stowarzyszenie Euroregion Niemen wspólnie z firmą Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o. realizowali projekt pn. „Konkurs Mikrograntów „Zmiany klimatu – zmiana nastawienia. Projekt dofinansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem Konkursu Mikrograntów „Zmiany klimatu – zmiana nastawienia” było podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Tutaj możesz pobrać plik PDF PODSUMOWANIE PROJEKTU

Najczęstsze uwagi do wniosków o płatność w ramach projektu "Zmiany klimatu - zmiana nastawienia"

  • we wniosku o płatność należy ująć wszystkie wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności, tj. wydatki poniesione z otrzymanej zaliczki oraz wydatki poniesione ze środków własnych;
  • wszystkie wydatki muszą być faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu
  • jeżeli jeden dokument obejmuje kilka linii budżetowych, w jego opisie należy podać, jaka część kosztu dotyczy danej linii budżetowej, zaś w zestawieniu wydatków w sprawozdaniu finansowym w kolumnie "Kwota dokumentu brutto (PLN)" wpisujemy całkowitą wartość dokumentu z VAT, w kolumnie "Kwota dokumentu netto (PLN)" wpisujemy wydatków w sprawozdaniu finansowym w kolumnie "Kwota dokumentu brutto (PLN)" wpisujemy całkowitą wartość dokumentu bez VAT, zaś w kolumnie "Kwota kosztów kwalifikowalnych (PLN)" wpisujemy koszty kwalifikowalne dla danej linii budżetowej z tego dokumentu;
  • jeżeli jeden dokument finansowy dotyczy kilku linii budżetowych, wówczas wykazujemy go w zestawieniu wydatków tyle razy, ilu linii budżetowych dotyczy, jednakże sumując wydatki (w wierszu "Razem wydatki") uwzględniamy taki dokument tylko raz;
  • do sprawozdania dołączamy zdjęcia dokumentujące działania projektowe w wersji elektronicznej.

Zapraszamy na szkolenia!!!

Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" oraz Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Grantobiorców Konkursu Mikrograntów "Zmiany klimatu – zmiana nastawienia", dofinansowanego ze środków NFOŚiGW, na szkolenia, dotyczące zasad realizacji oraz rozliczenia przedsięwzięć dofinansowanych w ramach ww. konkursu.

Każda z organizacji może wybrać jeden z dwóch dogodnych terminów i miejsc organizacji szkoleń.
Szkolenia odbędą się w dwóch terminach:

W Ełku
30.03.2016 r. w godz. 10.00-15.00. w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w kamienicy przy ul. Małeckich 3/10 w Ełku

oraz

W Białymstoku
31.03.2016 r. w godz. 10.00-15.00 w siedzibie firmy Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 44/1, III p.

Szkolenia będą obejmować następujące zagadnienia:
- rozliczanie projektu
- kwalifikowalność wydatków
- opisywanie dokumentacji finansowej
- przygotowanie postępu finansowego realizacji projektu
- przygotowanie postępu rzeczowego projektu
- poprawne wypełnienie Sprawozdania z realizacji projektu
- zasady dotyczące oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- dyskusja i udzielanie odpowiedzi na pytania

Konkurs mikrograntów "Zmiany klimatu – zmiana nastawienia" jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego ogłoszenia ponosi Stowarzyszenie "Euroregion Niemen".

Szanowni Państwo

mamy przyjemność ogłosić listę projektów, które uzyskały najwyższą punktację w ocenie Komisji, i tym samym zostały zakwalifikowane do dofinansowania. W najbliższym czasie skontaktujemy się z zakwalifikowanymi wnioskodawcami w celu ustalenia szczegółów dot. podpisania umowy o dofinansowanie grantu. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy o dofinansowanie grantu lub braku zgodny na warunki określone przez Komisję Oceniającą, do podpisania umowy zostaną zaproszeni Wnioskodawcy z listy rezerwowej.

Lista zakwalifikowanych projektów [po poprawkach]

Szanowni wnioskodawcy

Niniejszym informujemy, że względu na spore zainteresowanie ogłoszonym konkursem, Komisja Oceniająca Wniosków przedłuża termin ogłoszenia wyników oceny złożonych wniosków. Rezultaty oceny zostaną opublikowane na stronie niezwłocznie po otrzymaniu wyników prac Komisji.

Zapraszamy na szkolenia!!!

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” ma przyjemność zaprosić potencjalnych wnioskodawców Konkursu Mikrograntów "Zmiany klimatu – zmiana nastawienia", dofinansowanego ze środków NFOŚiGW, na szkolenia, które odbędą się w dniu 2 lutego 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Euroregion Niemen" w Suwałkach przy ul. Wesołej 22 o godz. 11:00 oraz w dniu 4 lutego 2016 r. w Olecku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy placu Wolności 3, o godz. 11:00.

Program i formularz zgłoszeniowy na szkolenie – 2.02.2016 - Suwałki
Program i formularz zgłoszeniowy na szkolenie – 4.02.2016 r. - Olecko

Konkurs mikrograntów "Zmiany klimatu – zmiana nastawienia" jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego ogłoszenia ponosi Stowarzyszenie "Euroregion Niemen".

OGŁOSZENIE O NABORZE

Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" jako beneficjent dotacji NFOŚiGW, niniejszym ogłasza nabór wniosków w ramach Konkursu Mikrograntów:

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Wniosek o płatność
3. Wniosek o przyznanie grantu
4. Instrukcja wypełniania wniosku
5. Regulamin konkursu
6. Karta oceny formalnej
7. Karta oceny merytorycznej
8. Oświadczenie beneficjenta (załącznik)
9. Umowa o dofinansowanie
10. Wytyczne dot. kosztów kwalifikowanych

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szerszych informacji udzielamy telefonicznie lub osobiście

ODWIEDŹ NASZE BIURO:

Stowarzyszenie Euroregion Niemen
ul. Wesoła 22
16-400 Suwałki
tel. 87 565 36 71
fax 87 56536 72
biuro@niemen.org.pl

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Konkurs mikrograntów "Zmiany klimatu - zmiana nastawienia" jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego ogłoszenia ponosi Stowarzyszenie "Euroregion Niemen".